17. 10. 2016 Obvestila, Vabila

Povabilo v Zavezništvo za boj proti revščini v Sloveniji

Vabimo Vas, da aktivno sodelujete v Zavezništvu za boj proti revščini v Sloveniji. Namen tega zavezništva je ustvariti pozitivno družbeno klimo, ki bi vodila v korenite spremembe socialne politike s sprejemom ustrezne zakonodaje do leta 2020. Vabimo vse v Sloveniji, ne glede na politično ali ideološko opredelitev. Organizacije in posamezniki Zavezništva lahko v bistveni meri vplivamo na družbeno klimo in na to, da bi državni organi ukrepali in ne bi vse ostajalo le pri besedah in obljubah.

Vlado in parlament želimo spodbuditi k pripravi in sprejemu Zakona o Univerzalnem temeljnem dohodku. Naš poziv temelji na dejstvu, da naj bi bila Slovenija po svoji ustavi socialna država ter v skladu s prepričanjem, da je to potrebno in možno, kljub drugačnim neoliberalističnim težnjam. Prav tako izhajamo iz dejstva, da je v Sloveniji že uveljavljena ureditev, ki s številnimi socialnimi sistemi in transferji blaži socialne stiske in uveljavlja družbeno solidarnost na področju pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega varstva in zavarovanja, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in še kje. Pa vendar je leta 2016 v Sloveniji še vedno 287.000 državljanov (14,3 %), ki živijo pod statističnim pragom tveganja revščine. Mnogi ljudje ne morejo preživeti brez neposredne pomoči humanitarnih organizacij. Veliko je zgodb o lačnih otrocih, množi se beračenje in brezdomstvo. Socialne stiske močno povečuje visoka brezposelnost, vse bolj pa tudi revščina zaposlenih.

Vsi ti pojavi so toliko bolj boleči ob sorazmerno visokem družbenem in življenjskem standardu večine slovenskega prebivalstva in ob dejstvu, da je slovenska država članica EU in OECD, ter se kljub svojim gospodarskim in finančnim problemom po različnih lestvicah uvršča med 30 najbolj razvitih držav na svetu. Pretežni del omenjene dohodkovne revščine je mogoče odpraviti s preureditvijo socialne politike in socialnih transferjev. Pri tem se zavedamo, da tu ne gre za neproduktivno porabo, ampak za močan motivacijski in kohezijski dejavnik, ki lahko zelo spodbudno deluje tudi na družbeno produktivnost. Pri tem pa niso odločilne le gospodarska rast in finančne možnosti – te namreč imamo – marveč tudi volja po temeljitih spremembah in konkretnih ukrepih.

Temeljna sprememba, ki bi jo lahko uresničili s posebnim celovitim zakonom, bi bila uvedba UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA (UTD), ki bi nadomestil veliko sedanjih socialnih transferjev (socialne pomoči, otroške dodatke, štipendije, subvencije, nadomestila za čas brezposelnosti, itd.), ki bi poenotil sistem, bistveno zmanjšal administracijo in odpravil občutek ponižanosti sedanjih prejemnikov socialnih pomoči, povečal pa bi tudi socialno varnost zaposlenih in upokojencev. S tem bi namreč tudi zagotovili, da se ob vseh izplačilih osebnih dohodkov vplačujejo tudi vsi obvezni prispevki, in sicer pod enakimi pogoji za vse, brez izjeme. Socialna varnost zaposlenih je namreč le do določene mere zagotovljena v okviru pravic iz delovnega razmerja; enako velja za socialno varnost upokojencev v pokojninskem sistemu (kjer bi npr. morala biti zagotovljena najnižja pokojnina v višini 500 evrov mesečno, delodajalci bi morali postopoma normalizirati prispevek za pokojninsko zavarovanje kot povsod v Evropi, na raven delojemalcev). Vendar pa bi Univerzalni temeljni dohodek za vse državljane po naši presoji postopoma lahko uvedli tako, da bi ga najprej prejemali le državljani, ki nimajo lastnih dohodkov, med njimi pa najprej otroci.

Zavezništvo za boj proti revščini pomeni organizacijsko nadgradnjo in povezovanje vseh dosedanjih prizadevanj za uvedbo UTD v Slovenijo. Vse od razprav, ki jih je leta 2004 s prvim zbornikom o UTD sprožil dr. Igor Pribac, do prvega Predloga (izračuna višine in financiranje) UTD v Sloveniji, dr. Valerije Korošec, posvetom v Državnem svetu, z drugim zbornikom o UTD (2012), preko Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji v okviru Zofijinih ljubimcev v Mariboru. Ta je z g. Brankom Gerličem na čelu začela in sooblikovala Evropsko državljansko pobudo za UTD, ki je potrdila, da so v EU prebivalci Slovenije nadpovprečno zavezani vrednotam humanosti. Idejo UTD je tako že pred tremi leti začel aktivno podpirati tudi Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS). V zadnjem letu so skupno pobudo za Zavezništva za boj proti revščini podale organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Sekcija za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka in Rdeči križ Slovenije.

Pri tem se zgledujemo po pristopu Evropske UTD organizacije, ki je v svoji Deklaraciji zapisala, da je »Univerzalni temeljni dohodek denarni znesek, ki se izplačuje mesečno vsakemu (članu) individualno in nepogojno, in ki je dovolj visok, da zagotavlja osnove pogoje za materialno eksistenco in vključenost v družbo«, pri tem pa nas »razlike v utemeljitvah, pristopih in implementaciji Univerzalnega temeljnega dohodka ne omejujejo pri sodelovanju.« O višini UTD razmišljamo v razponu od minimalnega zneska v višini 300 evrov, ki bi ga lahko brez dodatnih javnih (davčnih) finančnih sredstev uvedli takoj in za vse enako (kot kaže izračun iz leta 2010), pa vse do želja o maksimalni višini UTD 617 evrov, ki označuje prag revščine v Sloveniji leta 2015.

To pobudo bodo do sklica zbora prvih 1.000 članov v okviru iniciativnega sveta koordinirali dr. Valerija Korošec, članica Sekcije za promocijo UTD, predstavnica Slovenije v Evropski in svetovni organizaciji za UTD, g. Slavko Grčar kot predstavnik pobudnikov Zavezništva, ga. Tereza Novak, predstavnica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij, NFHOS ter dr. Igor Pribac, dr. Tanja Rener, dr. Jože Mencinger, Darja Groznik in dr. Dušan Keber.

Veselimo se sodelovanja z Vami, čakamo Vašo pristopnico in Vas lepo pozdravljamo!

V imenu iniciativnega odbora: dr. Valerija Korošec, Slavko Grčar in Tereza Novak

To pristopno izjavo lahko pošljete po e-pošti na nfhos.info@gmail.com ali na naslov: Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije pri Slovenski filantropiji, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

V Ljubljani, 17.10. 2016, na Mednarodni dan boja proti revščini

Povabilo v Zavezništvo za boj proti revščini v Sloveniji (PDF)